پرداخت شهریه چاپ

  آگهی شرایط پرداخت شهریه ترم اول96-95(مهر95) ورودیهای قدیم

باطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول96-95 بشرح ذیل بوده و رعایت همه بندها درترم جاری برای کلیه دانشجویان الزامی است:

1-تسويه كل بدهي ترم هاي قبل بصورت اینترنتی برای کلیه رشته ها قبل ازانتخاب واحد

2-پرداخت شهريه ثابت این ترم بصورت اینترنتی برای کلیه رشته ها قبل ازانتخاب واحد

3- پرداخت شهريه متغير کلیه رشته ها درسه حالت: الف:نقدا بصورت اینترنتی ب:بصورت اقساط بندي کلیه شهریه با ارائه چك (حداکثر تا تاریخ30/11/95) پ: قسمتی نقدا و قسمتی اقساطی(با ارائه چک) و چکها همگی دروجه دانشکده فنی وحرفه ای سما مراغه0

4-ارائه هرگونه برگه تخفيف از بابت(چند دانشجوئي- اداره بنیاد شهیدوایثارگران - اداره بهزيستي و....) به قسمت امورمالي بعد از حذف واضافه بوده وتا تاريخ 30/09/95 مجاز به ارائه برگه هاي مربوطه به امورمالی ميباشند درغير اينصورت قابل اعمال نخواهد بود0

5-اخذ برگه تائيديه مالي براي تمام دانشجويان درنيمسال اول96-95  تاتاريخ 30/09/95 ضروريست ودرصورت عدم مراجعه به امورمالي عواقب هرگونه مشكلات اموزشي ومالي برعهده خود دانشجو ميباشد0

                                                                    با تشکر:     شورای مالی دانشکده