اطلاعیه چاپ

دانشجوی محترم برای دریافت کارت ورود به جلسه  امتحانات نسبت به تسویه حساب مالی اقدام و به لینک زیر مراجعه نمایید.

سامانه آموزشی