سومین شماره دو فصلنامه سلامت و تندرستی در مدارس سما منتشر شد چاپ

سومین شماره دو فصلنامه سلامت و تندرستی در مدارس سما منتشر شد

سومین شماره دو فصلنامه سلامت و تندرستی در مدارس سما (پاییز و زمستان 1394) به صاحب امتیازی دکتر سید احمد زرهانی و به همت اداره امور سلامت و تندرستی سازمان سما منتشر شد.
ایجاد زمینه مناسب برای تقویت مهارت های حرفه ای مراقبین سلامت، ارتقای سطح دانش و هم اندیشی و تبادل نظر بین دست اندرکاران حوزه سلامت، آشنایی با تازه ها و دستاوردها را می توان از اهداف اصلی انتشار این نشریه برشمرد.
این شماره شامل سخن مدیر مسئول، سردبیران و مقالاتی در قالب علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی مروری و تاریخچه دفتر آموزش و ارتقای سلامت می باشد.
 گفتنی است این فصلنامه در 74 صفحه و به صورت تمام رنگی منتشر و در میان تمامی واحدهای سما توزیع می شود.
تلاش براین است که در آینده نزدیک این دو فصلنامه با طی مراحل اداری لازم به مجله علمی ترویجی و در ادامه به مجله علمی پژوهشی ارتقاء یافته و در نمایه های معتبر داخلی قابل مشاهده گردد. لذا از کلیه کارشناسان، پژوهشگران و دست اندرکاران عرصه سلامت مدارس دعوت می کنیم تا با ارسال تجربیات و دانش خود در قالب مقالات زمینه را برای ارتقای کمی و کیفی شماره های بعد دو فصلنامه سلامت و تندرستی در مدارس فراهم نمایند. علاقمندان می توانند با مراجعه به پورتال اداره سلامت و تندرستی سازمان سما و در قسمت آرشیو دوفصلنامه سلامت و تندرستی در مدارس سما، مطالب این شماره را مطالعه نمایند.

CV