به همت واحد پزوهش دانشکده فنی و حرفه ای سما مراغه صورت گرفت چاپ

بازدید از مراکز صنعتی،آموزشی و دیدار با نخبگان علمی فرهنگی

IMG_6329IMG_6327

IMG_6326IMG_6325