مقاله چاپ

tn  

 
سجاد  محمد درخشی

روابط عمومی مرکز سما- سرپرست روزنامه فرهیختگان واحد مراغه


در استانه روز خبرنگار روابط عمومی ها تحکیم میشوند

قوام و ایستایی هر سازمان بستگی به ایجاد روابط متقابل دوجانبه یا چند جانبه با طرف یا طرفین مرتبط با اهداف یا وظایف رویکردی آن سازمان با دنیای بیرون از خود ؛ دارد. امروزه روابط عمومی بنیانِ تعالی و رشد و توسعه یک سازمان را رقم زده ونقش بسیار مهمی در معرفی عملکردهای مثبت و تبیین کاستی ها بر اساس رویکردهای اخلاقی در جلب یا سلب اعتمادِ آحادِ جامعه ازیک سازمان را ، بر عهده دارد.

روابط عمومی میتواند با ضابطه مند نمودن روابط ، سازمان متبوع را در بهترین شرایط به اهداف خویش برساند.

از طرفی یکی از آسیبهای اساسی در رویکرد اسلامی به مدیریت ، رابطه مداری است .رابطه مداری در مقابل ضابطه مندی به معنی برتری قرابتهای خانوادگی ، حزبی و جناحی بر ضابطه ها ، آیین نامه ها ، قواعد اداری و نادیده گرفتن شایستگی ها و ترجیح روابط حاشیه ای است .

مدیریت ارشد سازمان بایستی در گزینش افراد به این سِمتِ خاص و فوق العاده تاثیر گذار، دقتِ خاص و فوق العاده داشته باشند . اگر در انتصاب راسِ هرمِ روابط عمومی ها ، قرابتهای خانوادگی و گرایشهای حزبی و جناحی تاثیر گذار باشد اولین اقدام برای خود زنی سازمانی به عمل آمده و بدیهی است ، دیگر نیازی به تخطئه آن سازمان از سوی منقدین و یا جناحهای رقیب نخواهد بود .

از آنجا که به تعداد افراد یک جامعه سلایق و علایق وجود دارد مدیران روابط عمومی ها باید علاوه بر داشتن توانایی های علمی که معمولا نسخه های تئوریک میباشند بر استعداد و توانمندیهای شخصی و روانشناسانه و تجربه ی کافی در حدِّ معقول نیز مسلَّح باشند . نسخه های تئوریک دانشگاهی در یاری رساندن به مدیران روابط عمومی ها از آنجا که نسخه های از پیش نوشته شده میباشند در اتفاقات و جریانهای حادث روزمره ، که از انواع و گوناگونی زیادی دارند ؛ معمولا  نا توانند . و معقول این است که دور اندیشی و تدبیر و سلامتِ نفسِ مدیران وحُسنِ خُلق و میزان مقبولیت مدیران روابط عمومی ها در بین آحاد یک جامعه ، در لحظه های حساس و تعیین کننده ، میتواند سازمان متبوع را به نحو احسن از ورطه ی ناهنجار به ساحل آرام هدایت نموده و موجباتِ عدمِ ایجاد تنش سازمانی را فراهم کند.

یکی دیگر از آسیبهای متصور بر روابط عمومی خصوصی سازی روابط است که متاسفانه سازمانها را دچار مشکلات اساسی مینماید.همچنان که از عنوان این رشته که روابط عمومی است بر میاید نباید آن را آگاهانه و یا نا خود آگاه به روابط خصوصی مبدل کرد. چرا با خصوصی سازی روابط عمومی ، حاشیه های رنگارنگ برای سازمان بوجود آمده و به جای صرف وقت و هزینه برای نیل به اهداف سازمانی ، بایستی وقت و هزینه ی مضاعفی برای اصلاح حاشیه ها صرف نمود . امید است با توجه به اهمیت موضوع ، در آستانه روز خبرنگار ضمن پرداختن به اولویتهای ضابطه مندی روابط عمومی در انعکاس عملکردهای سازمانی به

نحو احسن در شهرمان توفیق خدمت داشته و همچنان به عنوان بازویی توانمند به جای تحکیم روابط خصوصی در در تحکیم روابط عمومی کوشا باشیم . انشاالله