پرداخت الکترونيکي شهريه چاپ

به اطلاع دانشجويان مي رساند که ميتوانند شهريه خود را بصورت الکترونيکي و از طريق سايت نمرات پرداخت نمايند.

راهنماي پرداخت