نفرات برتر مسابقات طرح قدس چاپ
براي مشاهده نفرات برتر مسابقات طرح قدس به قسمت دفتر فرهنگ اسلامي  ،حوزه دفتر فرهنگ اسلامي مراجعه نمائيد