چارت گروههاي درسي چاپ
به اطلاع کليه دانشجويان مي رساند که جداول ترم بندي اصلاح شده رشته ها در قسمت  آيتم گروههاي آموزشي قرارداده شده است 91/12/07