چارت دروس چاپ

با اطلاع دانشجويان مي رساند که چارت دروس بروز رساني شده در قسمت  

 (امور آموزشي -> جدول دروس و ترم بندي )  موجود مي باشد .93/02/28