جدول ترم بندي دروس چاپ

به اطلاع کليه دانشجويان ميرساند که جدول ترم بندي دروس اصلاح شده در قسمت

 امور آموزش -> جدول دروس و ترم بندي        موجود مي باشد