دفتر بسيج چاپ

فعاليت هاي دفتر بسيج

  • تشکيل ستاد استقبال از دانشجويان جديد الورود
  • شرکت در راهپيمائي هاي 13 آبان ،4 دي ،22 بهمن
  • برپائي ايستگاه صلواتي در ايام محرم و ايام فاطميه
  • شرکت در اردوهاي جهادي و راهيان نور

 

تصاوير  

مزاياي عضويت در بيسج دانشجويي

   • کسر خدمت سربازي

   • استفاده از سهميه شرکت در کنکور کارشناسي ارشد

   • دريافت وامهاي 4% براي بسيجيان فعال

 

 

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام اعضاء عادي بسيج دانشجويي

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده اعضاء فعال (ارتقاء عضويت)

فرم تعهد و معرفي نامه داوطلبين عضويت فعال بسيج

برگه درخواست عضويت بسيج(1)

برگه درخواست عضويت بسيج (2)