آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتقالات چاپ

مقدمه

با عنایت به تصمیمات متخذه در بیست و پنجمین جلسه هیات امنای دانشگاه مبنی بر ایجاد تسهیلات در امر نقل و انتقال دانشجویان و روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی عرصه ها که امروز شاهد تحولات مهمی به پیروی از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستیم و در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه منجمله کیفیت محوری و ارتقای سطح علمی دانشجویان و به تبع آن در جهت رفع مشکلات دانشجویان و ارتقاء تسهیلات رفاهی آنان و به همین منظور امور دانشجویی دانشگاه آیین نامه ذیل را در امر نقل و انتقالات دانشجویان که یکی از مهمترین دغدغه های واحدهای دانشگاهی می باشد به شرح ذیل تهیه و تنظیم نموده است و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
تعاریف
  
     واحد مبدا: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

     واحد مقصد : واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل آن را انتخاب می کند.

  انتقال  : تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دایم 

   میهمانی  :  تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت 

جدول همترازی : جدولی که واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی را به ده گروه طبقه بندی نموده است.