درس آشنايي با دفاع مقدس چاپ
طبق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامي درس آشنايي با دفاع مقدس از مهر ماه 1390جزء دروس اختياري الزامي ،بوده و کليه دانشجويان موظف به پاس نمودن اين درس مي باشند ،ضمنا اين درس جزء واحدهاي درسي محاسبه نمي شود