امتحانات چاپ

غيبت در جلسه امتحان تا سه درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود و غيبت بيش از سه درس به منزله نمره صفردر امتحان آن درس خواهد شد .
حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس 10 (استثنائا درس قرآن كريم 12 ) مي باشد. و دانشجويي كه در هريك از دروس نمره قبولي كسب نكند ملزم به تكرار آن درس خواهد بود. نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش مطلقاً قابل تغيير نخواهد بود .